آخرین مطالب
خانه » مقالات » جدول لوکس نوری
لنز دوربین مداربسته دید در شب

جدول لوکس نوری

جدول لوکس نوری

جدول لوکس نوری

Lux and low lighting chart
Condition Illumination Details
(FTCD) (LUX)
Sunlight آفتابی
Full Daylight روز کامل
Overcast Day روز ابری
Very Dark Day روز بسیار تاریک
Twilight روز گرگ و میش
Deep Twilight روز بسیار گرگ و میش
۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰
۱۰۰
۱۰
۱
۱۰۷,۵۲۷
۱۰,۷۵۲٫۷
۱,۰۷۵٫۳
۱۰۷٫۵۳
۱۰٫۷۵
۱٫۰۸
Daylight
Range
Full Moon قرص کامل ماه
Quarter Moon یک چهارم ماه
Starlight نور ستاره
Overcast Night شب ابری
.۰۱
.۰۰۱
.۰۰۰۱
.۰۰۰۰۱
.۱۰۸
.۰۱۰۸
.۰۰۱۱
.۰۰۰۱
Low Light
Level Range